Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Over ons

Onze visie

De visie van DE STUT is dat in de multiculturele Nederlandse samenleving iedereen ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, beperkingen, psychische of psychosociale problemen de kans moet krijgen om zichzelf naar vermogen te ontwikkelen. Hiermee doelen wij op het ontwikkelen van oplossingsvermogen, krachten, mogelijkheden en talenten. Door deze zaken te ontwikkelen in een gezonde en veilige omgeving, kunnen mensen beter functioneren, participeren en (re)-integreren in de maatschappij.

Onze missie

DE STUT kijkt naar de mogelijkheden van mensen. Het is ons doel om cliënten bewust te maken van hun eigen kracht en ze inzicht te geven in hun eigen mogelijkheden. Onze begeleiding, coaching en ondersteuning dragen bij aan de zelfredzaamheid, eigen regie, zelfstandigheid en maatschappelijk participatie van hulpvragers.

De kern van onze diensten is: hulpverlening dichtbij de cliënt thuis, persoonlijke aandacht en vertrouwen, didactische begeleiding en stimulans en activatie van eigen kracht.

home_feature02.jpg

Volwassenen (18+ers)

240_F_143930847_fdbrtfQlV62aNLsMlBt4cxiYswFCDcii (1) man met hoofdtelefoon.jpg

De ambulante begeleiders van DE STUT bieden informatie, advies, zorg, hulp, begeleiding, coaching en ondersteuning aan 18-/18+ en hun netwerk om zelfstandig en zelfredzaam in de maatschappij te kunnen functioneren en participeren. De cliënten kunnen van matige- tot complexe problemen op verschillende levensgebieden hebben, soms in samenhang met fysieke-, cognitieve- of sociaal-emotionele beperkingen. De intensiviteit van de begeleiding is afhankelijk van de hulpbehoefte van de cliënt. De begeleiding wordt op maat gegeven.

Wij maken samen met de cliënt inzichtelijk op welke levensgebieden er problemen zijn. We begeleiden de hulpvrager om zijn/haar problemen doelmatig, planmatig en structureel aan te pakken. Daarbij is de begeleiding van DE STUT gericht op: psychosociale en educatieve ondersteuning naar vermogen van de hulpvrager. Dit houdt in: informeren en adviseren, activeren, stimuleren en inzicht geven in hoe het eigen gedrag tot problemen heeft geleid. Het doel van de coaching en ondersteuning is dat de hulpvrager de regie over zijn/haar leven vergroot en behoudt door het aanleren en oefenen van persoonlijke, praktische en sociale vaardigheden.  

De begeleider maakt samen met de cliënt een plan waarin staat hoeveel en wanneer de begeleiding wordt ingezet. In het plan wordt het resultaat gespecificeerd en worden afspraken gemaakt over de activiteiten en frequentie van de inzet. Afhankelijk van de doelstellingen van het plan worden de acties en ook verwachte resultaten aangegeven.

Kinderen, ouders en het gezin

ouders met kinderen.jpg

De STUT biedt begeleiding aan kinderen, ouders en, als dit nodig is, ook aan het gezin in het algemeen. Wij helpen ouders die problemen ervaren met de opvoeding, waardoor er problematische relaties tussen ouders en kinderen ontstaan. Maar ook kinderen en jongeren die uit huis dreigen te worden geplaatst of in een gewelddadige echtscheiding zijn beland, kunnen wij helpen. Ook ouders die kinderen hebben met gedragsproblemen of kinderen die weggestuurd zijn van school, kunnen bij ons terecht. Daarnaast helpen we ook tienermoeders en ouders met kinderen die fysieke-, cognitieve- of psychologische beperkingen hebben.

Wij helpen allerlei soorten kinderen en jongeren (met een interculturele achtergrond) die begeleiding, coaching, ondersteuning en hulp nodig hebben in hun gezin. Het uitgangspunt van DE STUT is om de kinderen, jongeren en gezinnen met complex problematiek op een cultuurgerichte- en professionele wijze te ondersteunen om zelfstandig en zelfredzaam in de Nederlandse samenleving te kunnen integreren, participeren en functioneren. De begeleiding is gericht op het aanleren van (inter)persoonlijke vaardigheden, sociale vaardigheden en praktische vaardigheden op het gebied van alle levensdomeinen van het kind en de jeugdige en zijn/haar netwerk om te kunnen functioneren, (re)integreren en te participeren in de Nederlandse maatschappij.

Ook richt de begeleiding zich op het behouden, verbeteren, bevorderen en ontwikkelen van de vaardigheden en mogelijkheden van het kind, de jeugdige en zijn/haar netwerk. Voorbeelden hiervan zijn o.a.: het aanbrengen van dagstructuur, het vinden van activiteiten, het onderhouden en maken van contacten met anderen, het leren van vaardigheden: (communicatieve vaardigheden), omgaan met emoties, inzicht geven in haar/zijn gedrag en mogelijkheden, het nemen van besluiten, keuzes leren maken, het aanleren van nieuw gedrag, administratie en geldzaken regelen, hulp bij reizen, enz.

Jongeren

2pSjeugd 3.jpg

De begeleiding van jeugdigen is integraal en didactisch en kan plaatsvinden bij verschillende situaties, zoals thuis, op school of tijdens de vrijetijdsbesteding. De begeleiding is altijd doelgericht met oog op behalen van vooraf bepaalde resultaten. Tijdens de begeleiding wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan emotieregulatie, sociale vaardigheden of zelfredzaamheid. De begeleider van DE STUT neemt deel aan het overleg met zorgnetwerken en samenwerkingsinitiatieven met partijen die zorg- en hulpverlening rondom het kind organiseren.    

Wij betrekken de ouders, verzorgers, opvoeders en het netwerk van de jeugdige bij de begeleiding. We observeren het gedrag van het kind en zijn/haar netwerk in verschillende situaties en bij verschillende activiteiten en we zoeken samen met de jeugdige uit wat zijn/haar behoeften, wensen en mogelijkheden zijn. Wij onderzoeken de zorgbehoefte van de jeugdige en in hoeverre ouders de zorg voor hun kind(eren) aankunnen. Daarnaast bieden we voorlichting, informatie, instructie, begeleiding en advies aan ouders, kinderen en jeugdigen over opvoeden en opgroeien. Bij het probleemgedragskind signaleren wij wat de omgevingsfactoren zijn die het probleemgedrag zouden kunnen veroorzaken. Verder stemmen wij samen met de samenwerkende partners (school, behandelaar, trainers, etc) af welke passende ondersteuning nodig is en wie dat het best kan geven. 

We werken samen met het kind, jeugdige en zijn/haar netwerk en gezinssysteem aan:

  • Behouden en verbeteren van competenties, zelfstandigheid, zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid
  • Aanleren van nieuw gedrag en afleren van belemmerend gedrag
  • Bevorderen en aanleren van persoonlijke, sociale en praktische vaardigheden

Senioren

senioren.jpg

Begeleiding van DE STUT is gericht op het stimuleren, activeren en het vergoten van de eigen kracht van de hulpvrager

Ouderen hebben vaak problemen met mobiliteit en het lichaam. Soms kampen ze met depressie, vergeetachtigheid en eenzaamheid. Het doel van individuele begeleiding is het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van de cliënt zodat hij zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven. 

DE STUT biedt advies, begeleiding, ondersteuning en coaching aan ouderen met een functiebeperking en ouderen in sociaal geïsoleerde situaties die veelzijdige complexe hulp- en zorgvragen hebben. Deze hulpbehoeften zijn ontstaan door bijvoorbeeld achterstand in taal en in integratie, vaak in samenhang met psychische problematiek.

 De begeleiding is gericht op:

  •  inzicht krijgen in eigen kracht en mogelijkheden, 
  • vergroten van probleemoplossend vermogen, 
  • dagbesteding en meedoen met activiteiten in de buurt, 
  • bewegen, ondersteuning bij praktische zaken, 
  • zingevende activiteiten ondernemen, 
  • behouden en verbeteren van competenties, zelfstandigheid en zelfredzaamheid.